Меню сайту

Положення про службу у справах дітей

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей виконавчого комітету Дніпровської районної у місті Херсоні ради

 

   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Служба у справах дітей (надалі Служба) є виконавчим органом Дніпровської районної у місті Херсоні ради, яка утворюється районною радою, підзвітна та підконтрольна  районній у місті раді та її виконавчому комітету. В складі Служби утворюється сектор, який здійснює функції щодо опіки та піклування, усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

1.2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями голови обласної держадміністрації, рішенням Херсонської міської ради від 17.10.2016 №383 "Про визначення обсягу і меж повноважень районних у місті Херсоні рад та їхніх виконавчих органів", іншими рішеннями міської, районної у місті ради, їх виконавчих комітетів, розпорядженнями голів міської та районної ради, Регламентом виконавчих органів та цим Положенням.

1.3. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райвиконкому, державними установами,  підприємствами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

1.4. Штатна чисельність працівників Служби встановлюється районною у місті радою відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».

1.5. Служба утримується за рахунок коштів з бюджету району у місті, передбачених на утримання виконавчого комітету Дніпровської районної у  м. Херсоні ради.

1.6. Служба має власний бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ

2.1. Реалізація в районі державної політики з питань соціального захисту, захисту особистих немайнових та майнових прав та законних  інтересів дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності та вчинення правопорушень дітьми.

2.2. Визначення пріоритетних напрямків у справі дітей, їхнього соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактики на території району правопорушень серед дітей.

2.3. Розроблення і здійснення самостійно та разом з структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту дітей, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання бездоглядності та вчинення ними правопорушень,  усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів.

2.4. Координація зусиль органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушення серед них.

2.5. Формування громадської думки щодо поліпшення становища дітей, профілактики правопорушень серед них, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей.

2.6. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

2.7. Ведення державної статистики щодо дітей.

2.8. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

 

3. СЛУЖБА, ВІДПОВІДНО ДО ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ

3.1. Організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей: їхнього фізичного, духовного та інтелектуального розвитку, запобігання бездоглядності й правопорушенням серед дітей району.

3.2. Забезпечує здійснення на території району профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також вчинення та поширення досвіду щодо позитивного впливу членів сім’ї, трудових колективів підприємств, установ та організацій усіх форм власності на поведінку окремих дітей.

3.3. Надає в межах своєї компетенції органам місцевого самоврядування, органам самоорганізації населення, підприємствам, установам, організаціям  усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам методичну та консультативну допомогу й координує їх зусилля щодо вирішення питань соціального захисту дітей, профілактики правопорушень серед них та організації роботи із запобігання дитячої бездоглядності.

3.4. Подає пропозиції до регіональних, районних цільових програм, планів та прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

3.5. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення.

3.6. Здійснює контроль за умовами утримання й виховання дітей у спеціальних установах для дітей, за організацією виховної роботи в навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання, за умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі необхідності – за умовами роботи  працівників молодше 18 років на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності.

3.7. Веде державну статистику щодо дітей відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

3.8. Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

3.9. Веде справи з опіки та піклування над дітьми, усиновлення.

3.10. Оформляє документи на усиновлення, застосовує інші форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.11. Веде облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей, потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» (ЄІАС «Діти).

3.12. Оформляє клопотання про переведення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на інші форми їхнього влаштування.

3.13. Здійснює моніторинг діяльності усіх органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.14. Бере участь у правовому вихованні дітей, забезпечує їхнє інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку,  разом з іншими зацікавленими органами.

3.15. Надає згоду на звільнення працівників молодше 18 років за ініціативою власника підприємства, установи та організації незалежно від форм власності або уповноваженого ним органу.

3.16. Організовує правове, соціально-психологічне консультування дітей та їхніх батьків, створює консультативні центри та організовує їх роботу.

3.17. Аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності пропозиції щодо удосконалення роботи з дітьми.

3.18. Разом з кримінальною міліцією у справах дітей Дніпровського відділу міліції ХМВ УМВС України у Херсонській області організовує і здійснює заходи щодо соціального захисту дітей,  профілактики правопорушень серед дітей, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність.

3.19. Порушує питання, організовує та здійснює заходи щодо захисту особистих немайнових та майнових та законних інтересів дітей району, що відповідно до чинного законодавства належать до компетенції виконкому районної у місті ради як органу опіки та піклування.

3.20. Вживає заходів щодо своєчасного влаштування до відповідних установ дітей, над якими вчинено насильство в сім’ї, або існує загроза його вчинення, веде облік цих дітей, надає їм необхідну допомогу, вживає заходів щодо попередження насильства стосовно дитини.

3.21. У разі відсутності відомостей про батьків та родичів дитини, залишеної в пологовому будинку чи іншому медичному закладі, на підставі відповідного акта вирішує питання про влаштування цієї дитини.

3.22. Залучає до реалізації місцевих програм з питань соціального захисту дітей та боротьби з їхніми правопорушеннями творчі спілки, культурно-освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні та інші громадські організації.

3.23. Розробляє та подає на розгляд районної у місті ради пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту дітей.

3.24. Забезпечує у встановленому порядку розгляд звернень громадян.

3.25. У межах своєї компетенції здійснює інформаційно-роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації .

3.26. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань відповідно до чинного законодавства України.

 

4. СЛУЖБА МАЄ ПРАВО

4.1. Ухвалювати рішення (з питань, що належать до її компетенції), що є обов’язковими для виконання органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями всіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

4.2. Отримувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів райвиконкому, виконкомів селищних рад, органів самоорганізації населення, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.3. Вивчати стан виховної роботи з дітьми в навчальних закладах, за місцем проживання, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, де працюють працівники молодше 18 років.

4.4. Перевіряти умови утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми їхнього влаштування.

4.5. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих умовах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їхнього проживання, навчання, праці, проводити відповідну профілактичну роботу.

4.6. Порушувати перед відповідними органами питання

4.6.1. Встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

4.6.2. Встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4.6.3. Соціального захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4.6.4. Притягнення до відповідальності осіб, які порушують права дитини.

4.7. Порушувати перед органами виконавчої влади та місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою у справах дітей.

4.8. Брати участь у розгляді справ у судах щодо захисту прав та законних  інтересів дітей, представляти права дітей у суді.

4.9. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб до Служби з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності, вчинення правопорушень, вживати заходів щодо їх усунення.

4.10. Порушувати перед відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод, законних інтересів дітей.

4.11. Залучати до розгляду питань, що належить до її компетенції, спеціалістів інших підрозділів райвиконкому, державних установ, підприємств та організацій усіх форм власності, об’єднань громадян та благодійних організацій.

4.12. Скликати у встановленому порядку наради, конференції, семінари, з питань, що належать до її компетенції.

4.13. Готувати документи для укладання у встановленому законом порядку угод про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими недержавними установами, об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

4.14. Порушувати в установленому законом порядку питання про обмеження або позбавлення неповнолітнього віком від 15 до 18 років права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією, прибутком.

4.15. Здійснювати особистий прийом дітей, а також їхніх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їхні скарги та заяви з питань що належать до компетенції Служби.

4.16. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Служби, у ній може створюватись дорадчий орган, наукові й координаційні ради, комісії у складі начальника служби, керівників інших підрозділів райвиконкому, органів внутрішніх справ, державних установ, представників підприємств, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.

Склад дорадчого органу затверджується головою районної у місті рада за поданням начальника Служби.

Рішення дорадчого органу запроваджується в життя наказами начальника Служби.

 

5. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ

5.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі, з кадрового резерву або через успішне стажування та звільняється з посади головою районної у місті ради.

5.2. Начальник служби безпосередньо підпорядковується керуючому справами (секретареві) виконкому.

5.3. Начальник служби:

5.3.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

5.3.2. Розробляє посадові інструкції працівників Служби, визначає ступінь їх відповідальності, вносить пропозиції щодо продовження терміну перебування на посадах.

5.3.3. Вносить пропозиції стосовно заохочення і нагородження працівників Служби.

5.3.4. Організовує виконання розпорядчих документів у Службі, контролює їх виконання.

5.3.5. Проводить роботу із кадровим резервом.

5.3.6. Може бути членом комісій, інших колегіальних органів, рішення яких провадяться в життя за розпорядженнями голови районної ради.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  Кожен працівник Служби  несе персональну відповідальність за чітке і своєчасне виконання функціональних обов’язків, порушення трудової дисципліни, етики поведінки  та недотримання обмежень, передбачених законодавством про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.