Меню сайту

Житлове господарство

 

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

 суб’єктом господарювання)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТОВ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ»,код згідно з ЄДРПОУ 001317721033

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код абосерія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це

відповідному контролюючому органу і мають відмітку  у паспорті)

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1.      Інформація про суб’єкт господарювання

Юридична адреса: 73036, м. Херсон, Бериславське шосе, 1 Телефон: +38(045) 63-37-160.

Планована діяльність буде здійснюватися за адресою : 73036, м. Херсон, Бериславське шосе, 1

 

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

2.      Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика:

Основною метою реконструкції є модернізація обладнання для можливості роботи ТЕЦ на ринку електроенергії і зниження витрат на виробіток теплової енергії для систем опалення м.Херсона. Підвищення рівня надійності та економічності роботи основного обладнання Херсонської ТЕЦ, а також зменшення споживання природного газу.Крім того повинно бути забезпечено виконання екологічних заходів,які направлені на зниження негативного впливу забруднюючих речовин на навколишнє середовище.

Модернізація обладнання ТЕЦ передбачає установку енергогенеруючого обладнання на базі газтурбінної установки для максимально ефективного використання природного газу в якості основного палива, забезпечення необхідних режимів виробництва теплової та електричної енергії з виконанням робіт по реконструкції існуючого обладнання ТЕЦ, заміну турбіни ст.. № 1, реконструкцію існуючих парових енергетичних котлоагрегатів ст. № 6, 7 з метою втілення системи автоматичного керування та зниження викидів оксидів азоту до 100 мг/м3; реконструкція ТГ-3 з встановленням електро - гідравлічного регулятора..

 

Технічна альтернатива 1.

Модернізація ТЕЦ з реконструкцією існуючого основного та допоміжного енергогенеруючого обладнання на ефективне обладнання яке використовує в якості основного палива кам’яне вугілля газової групи марок "Г" та "ДГ":

реконструкція існуючого парового енергетичного котлоагрегату ст. № 5 з метою переведення його роботи на спалювання суміши вугілля газової групи та біомаси (до 15 %); відновлення системи підготовки та подачі палива та приведення їх у відповідність до роботи з вугіллям газової групи та заміна турбіни ст. № 3

 

Технічна альтернатива 2.

Модернізація ТЕЦ з заміною основного та допоміжного енергогенеруючого обладнання на ефективне обладнання яке використовує в якості основного палива кам’яне вугілля газової групи марок "Г" та "ДГ":

встановлення нового котлоагрегату паропродуктивністю 300 т/год, заміна турбіни ст. № 3 на нову турбіну потужністю 30–35 МВт

 

 

3.      Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності:

Планована діяльність буде здійснюватися  на  території АТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ» за адресою : 73036, м. Херсон, Бериславське шосе, 1

 

 

територіальна альтернатива 1.

Не розглядається.

 

територіальна альтернатива 2.

Не розглядається.

 

4.      Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Після реконструкція обладнання Херсонської ТЕЦ буде відповідати умовам  Третього Енергетичного Пакету ЄС: збільшення виробництва електроенергії; збільшення діапазону маневреності по виробництву електричної та теплової енергії; зменшення споживання природного газу; зниження собівартості пару що виробляється котлоагрегатами станції; зниження викидів забруднюючих речовин. Експлуатація даного об’єкту забезпечить зменшення використання природного газу, зменшить рівень забруднення на довкілля, підвищить енергоефективність функціонування існуючої системи комунальної інфраструктури і сприятиме залученню інвестицій для майбутнього розвитку систем комунальної інфраструктури країни, створення (збереження) нових робочих місць та додаткові надходження коштів в місцевий бюджет.

 

5.      Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

 

Для комплектації ГГУ використовується газова турбіна фірми Siemens типу SGT–800 – одновальна газова турбіна – промислова модульна конструкція, що складається з осьового повітряного компресора, трубчастокільцевої камери згоряння, високотемпературної газової турбіни, допоміжних технологічних систем. В якості основного паливо використовується природний газ

Основні технічні характеристики газової турбіни:

Електрична потужність - 57,0МВт;

Коефіцієнт корисної дії (електричний) - 40,1 %

Паливо - природний газ

Температура димових газів перед котлом утилізатором - 565°С

Витрата димових газів на котел утилізатор - 136,6кг/с

NOx в перерахунку на NO2 (валові викиди шкідливих речовин при 15% вмісту кисню) - 36,95мг/нм3

СO (валові викиди шкідливих речовин при 15% вмісту кисню) - 6,25 мг/нм3

Всі забруднюючі речовини при спалюванні утворюються тільки в газовій турбіні.

Димові гази з ГТУ направляються в котел-утилізатор (КУ) типу Siemens DTSG  вертикального типу, який працює в складі  ГГУ, для виробництва парисереднього тиску 4,0МПа,  Т=440°С, паропродуктивність 75 т/год.

Котел-утилізатор оснащується системами контролю технологічних параметрів, захистів і блокувань, автоматичного регулювання, необхідними для оперативного управління, безпечної експлуатації та економічної роботи.

На наступному етапі встановлюється парова турбіна, яка відповідає таким характеристикам: 

o    електрична номінальна потужність ~18 МВт при роботі в конденсаційному режимі, при якому забезпечується загальний ККД ПГУ (ГТ+КУ+ПТ) 54,75%

o    електрична номінальна потужність ~10 МВт при роботі в режимі максимального теплофікаційного відбору, при якому забезпечується загальний ККД ПГУ (ГТ+КУ+ПТ) 47,75%;

o   максимальна теплофікаційна потужність ~ 37–40 Гкал/год.

З метою підвищення ККД роботи існуючих котлів та зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря передбачається реконструкція топочно-пальникового комплексу існуючих парових котлів  ст. № 6,7, втілення системи автоматичного керування. За результатами реконструкції існуючих котлоагрегатів очікується:

• продовження терміну експлуатації котлів до 20 років;

• гарантований рівень викидів NОx˂100 мг/м3 при О2 = 3% при спалюванні природного газу;

 • ефективне спалювання палива в усьому діапазоні навантажень котла;

 • річна економія палива до 7%;

Площа майданчика, що використовується під реконструкцію ТЕЦ – 898,75кв.м;

Потреба в ресурсах: природній газ – 54,959 млн.нм3/рік;

6.      Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо планової діяльності :

В межах впливу планової діяльності на території  АТ «Херсонська ТЕЦ»природно-заповідні об’єкти  відсутні. Екологічні обмеження:

- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів екологічної безпеки;

- дотримуватись розмірів санітарно-захисної зони;

- дотримуватись дозволених обсягів викидів від стаціонарних джерел відповідно до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно з затвердженими технічними

документами та з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та інших

нормативних документів;

- обладнання та споруди підтримувати у належному технічному стані.

Санітарно-епідеміологічні обмеження:

- при експлуатації об’єкта дотримуватись санітарних нормам і правил;

- концентрації забруднюючих речовин поза межами санітарно-захисної зони не повинні

перевищувати ГДК (ОБРД);

- забезпечення виконання вимог ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

щодо технічної альтернативи 1

Як для планової діяльності.

щодо технічної альтернативи 2

Як для планової діяльності.

 

щодо територіальної альтернативи 1

Не розглядається.

 

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 

7.      Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо планової діяльності :

Установка додаткового обладнання для реконструкції виконується в межах площадки ТЕЦ з максимальним використанням існуючих технологічних систем, будівель і споруд . На території об’єкту проведено інженерно-геологічні вишукування ґрунтів та техніко-економічні розрахунки.

щодо технічної альтернативи 1

Як для планової діяльності

 

щодо технічної альтернативи 2

Як для планової діяльності

 

щодо територіальної альтернативи 1

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 

8.      Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Можливі впливи планованої діяльності:

 - повітряне середовище –  зменшення викидів забруднюючих речовин шляхом модернізації обладнання та встановлення котла-утилізатора

- геологічне середовище – оцінювання впливу здійснюється у звіті

 - водне середовище - безпосереднє скидання стічних вод у водні об'єкти відсутнє.

- ґрунти, земельні ресурси – оцінювання впливу здійснюється у звіті

– поводження з відходами – виробничі, експлуатаційні відходи передбачено використовувати в технологічних процесах підприємства, передавати стороннім організаціям згідно укладеним договорам, при наявності відповідної ліцензії, розміщувати на полігоні для захоронення промислових та будівельних відходів підприємства. Будівельні відходи розміщуються на полігоні для захоронення промислових та будівельних відходів підприємства. Побутові відходи передаються згідно укладених договорів спеціалізованим організаціям, які маються відповідну ліцензію.

 - рослинний і тваринний світ – оцінювання впливу здійснюється у звіті

 - навколишнє соціальне середовище – оцінювання впливу здійснюється у звіті

 - навколишнє техногенне середовище – оцінювання впливу здійснюється у звіті

щодо технічної альтернативи 1

- повітряне середовище –  зменшення викидів забруднюючих речовин шляхом реконструкції існуючого обладнання

Решта впливів як для  планової діяльності.

щодо технічної альтернативи 2

- повітряне середовище –  збільшення викидів забруднюючих речовин шляхом встановлення котла в якості основного палива якого використовується  кам’яне вугілля газової групи марок "Г" та "ДГ".

Решта впливів як для  планової діяльності.

 

щодо територіальної альтернативи 1

Не розглядається.

 

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 

9.      Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частина статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність відноситься до першої  категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля – ст.3, пункт 2частина 2Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з використанням органічного палива.

10.  Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

11.  Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля передбачено у відповідності до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 29.05.2017р.

 

12.  Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

-          підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

-          проведення громадського обговорення планованої діяльності;

-          аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

-          надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

-          врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

 

13.  Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 

14.  Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде

документ дозвільного характеру, а саме: Дозвіл на виконання будівельних робіт відповідно до

ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

 

що видаєтьсяДержавною архітектурно-будівельною інспекцією України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15.  Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до.

Міністерства екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: gladun@menr.gov.ua, (044) 206-20-89

контактна особа: Гладун Євген Євгеніойвич – специаліст відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.              

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

    

 

 До уваги мешканців приватного сектору у межах 4 – 5 кварталів!

Шановні мешканці вулиць, а саме:

4 – квартал:  вул. Перекопська 19—97, вул. Церковна (Старостіна) 16 - 74, 21—45, вул. Ладичука 50—54, вул. Субботи 32 - 36, 33—59, вул. Сиваська 50 - 56, 43—51вул. Матроська 41—47, провул. Ковальський, провул. Міліцейський, вул. Миколи Садовського (Сакко і Ванцетті) 50 - 76, 47—71, провул. Стрілецький, вул. Матроська 49—65,  вул. Університетьська ( 40 років Жовтня) 10—56, вул. Ливарна 2 - 46, 9—65, вул. Ладичука 50-66, 41—57, вул. Медова (Тарана) 48, 50, 52, 52 а

 

5 – квартал:  вул. Перекопська 99—131, вул. Церковна (Старостіна) 76 - 110, 47—71, вул. Матроська 30—34, вул. Волгоградська 34 - 40, 29—41, провул. Авіаційний, вул. Б. Хмельницького 50 - 58, 47—51, вул. Оксани Петрусенко (К. Лібкнехта), вул. Січових стрільців (Калініна), 37—39, вул. Чорноморська 35—45, вул. Університетьська (40 років Жовтня) 58—94, вул. Ливарна 48 - 66, 67—119, вул. 2-а Матроська, вул. Матроська 36—52, вул. Січових стрільців (Калініна) 42—52

 

Виконавчий комітет Дніпровської районної у м. Херсоні ради доводить до вашого відома,  що подвірний вивіз ТПВ буде здійснюватися щовівторка з 7.00 до 15.00.  У день вивозу  просимо ТПВ виставляти навпроти свого будинку.

Довідки за телефонами 35-50-03, 35-50-05, 35-41-74.

Адреса підприємства, яке надає послуги з вивозу ТПВ: вул. Торгова (21 Січня), 37, офіс 422.

Тел.0990047614

 

 

 

 

 

На території району розташовані 438 житлових будинків (277 з центральним опаленням),31 загальноосвітніх та інших навчальних закладів, 21 дитячий дошкільний заклад,11 закладів культури, 3 медичних установи які мають власне автономне опалення.

Подачу теплоносія на житлові будинки та обєкти соціальної сфери у районі здійснюють: ПАТ "Херсонська ТЕЦ", міське КП "Херсон теплоенерго", ПП "Теплогенерація", ПП БМНФ "Газкотлоспецмонтажналадка",ДП Теплотехсервіс ЗАТ "Теплотехніка"

     З 438 житлових будинків:

- 204 будинків – до 5 поверхів;

- 183 будинків – 5 поверхові;

- 1 будинок – 7 поверхові;

- 50 будинків – 9-14 поверхові;