Меню сайту

Положення про адміністративну комісію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого
комітету районної ради
від 19 квітня 2013 року
№ 101

ПОЛОЖЕННЯ
про адміністративну комісію при виконавчому комітеті
Дніпровської районної у м. Херсоні ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Адміністративна комісія – це колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітеті районної у місті ради для розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів (посадових осіб).
1.2. Розгляд і вирішення справ в адміністративній комісії має сприяти вихованню громадян у дусі точного і неухильного додержання законів, правил співжиття й чесного ставлення до державного і громадського обов’язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобіганню вчиненню нових правопорушень як самими правопорушниками, так і іншими особами.
ІІ. ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ, ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ
2.1. Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, віднесені до її компетенції відповідно до чинного законодавства.
2.2. Порядок створення і склад адміністративної комісії, порядок розгляду нею справ про адміністративні правопорушення визначається чинним законодавством та Положенням про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Дніпровської районної у м. Херсоні ради.
2.3. Адміністративна комісія утворюється у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря та членів комісії (стаття 215 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
2.4. Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності, заступник голови:
- керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань;
- головує на засіданнях комісії;
- забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;
- вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів адміністративної комісії;
- підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення.
2.5. На час відсутності голови адміністративної комісії, заступник голови комісії має право підпису постанов і протоколів комісії.
2.6. Відповідальний секретар адміністративної комісії:
- заводить окрему справу по кожному протоколу про адміністративне правопорушення;
- здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;
- вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;
- веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісій;
- разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення;
- звертається до відповідних органів щодо примусового виконання постанови про накладання адміністративного стягнення і контролює їх виконання;
- веде діловодство комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує схоронність цих справ;
- готує аналітичну інформацію з питань діяльності адміністративної комісії на запити вищестоящих органів та для розміщення на офіційному веб-сайті районної ради, в електронних та друкованих ЗМУ.
2.7. На час тривалої відсутності відповідального секретаря адміністративної комісії його функції виконує член комісії – спеціаліст виконавчих органів районної ради, посадовою інструкцією якого визначено виконання цих функцій.
2.8. Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, цим Положенням та іншими законодавчими актами України, а також рішеннями обласної, міської рад та їх виконавчих комітетів, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.
2.9. Адміністративна комісія у своїй діяльності відповідальна перед районною радою і її виконавчим комітетом та їм підзвітна.
2.10. Засідання комісії є правочинним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу комісії.
До складу комісії можуть входити депутати районної ради, представники громадських організацій, трудових колективів.
Не можуть входити до складу адміністративної комісії представники державних органів, службові особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і адвокатури.
2.11. Адміністративна комісія в своїй діяльності спирається на широкий актив громадськості.
Адміністративна комісія в усіх питаннях, віднесених до її компетенцій, взаємодіє з постійними комісіями депутатів районної ради та комісіями, утвореними при виконавчому комітеті.
2.12. Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її у відповідності з законодавством, виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.
2.13. Адміністративна комісія організує облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення.
2.14. Діловодство у справах, що розглядаються адміністративною комісією, ведеться відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, цього Положення, інших актів законодавства про адміністративні правопорушення та затвердженої номенклатури справ.
Адміністративна комісія у своїй діяльності може використовувати штампи та печатки виконавчого комітету районної ради.
2.15. Справа, що заводиться адміністративною комісією, повинна містити протокол про адміністративне правопорушення, протокол засідання і постанову комісії, дані про оповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день і час засідання комісії, вручення або надіслання постанови особі, щодо якої її винесено, відмітки про звернення до виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.
2.16. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення адміністративної комісії покладається на виконавчий комітет районної ради.
ІІІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
3.1. Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
3.2. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те службовою особою відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
3.3. Засідання комісії проводиться не рідше ніж два рази на місяць, по четвергах, о 13.15 год.
3.4. Справи розглядаються відкрито.
3.5. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи, якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, або за умови присутності довіреної особи людини, що притягується до адміністративної відповідальності.
3.6. При підготовці до розгляду справи адміністративна комісія вирішує такі питання:
- чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;
- чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;
- чи оповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про дату, час і місце її розгляду;
- чи витребувано необхідні додаткові матеріли;
- чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.
3.7. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії, яка розглядає дану справу.
Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягується до адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, відповідно до статей 268-274 Кодексу України про адміністративні правопорушення їх права і обов’язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справ, досліджуються докази й вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора, заслуховується його висновок.
3.8. Адміністративна комісія при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язана з’ясувати:
- чи було вчинено адміністративне правопорушення;
- чи винна дана особа в його вчиненні;
- чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
- чи є обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність;
- чи заподіяно майнову шкоду;
- інші обставини, що мають значення для прийняття правомірного рішення щодо справи.
3.9. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:
- дата, час і місце засідання;
- найменування і склад комісії;
- зміст справи, що розглядається;
- відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;
- пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;
- документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;
- відомості про оголошення прийнятої постанови і роз’яснення порядку та строків її оскарження.
Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим та відповідальним секретарем безпосередньо на засіданні комісії.
3.10. По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:
1) про накладання адміністративного стягнення;
2)про закриття справи.
3.11. За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосувати такі адміністративні стягнення:
1) попередження;
2) штраф.
При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення, адміністративна комісія накладає його в межах, установлених відповідною статею Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення. При накладенні стягнення, адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.
Якщо одночасно розглядаються дві або більше справи про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах санкцій, встановлених за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.
Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення.
3.12. Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, а також при наявності обставин, що виключають провадження в справ про адміністративне правопорушення, зазначених у статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
3.13. Постанова комісії повинна містити:
- найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову;
- дату розгляду справи;
- відомості про особу, щодо якої розглядається справа;
- викладення обставин, установлених при розгляді справи;
- зазначення нормативного акту, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;
- прийняте по справі рішення.
Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.
Постанова підписується головуючим і відповідальним секретарем на засіданні комісії.
3.14. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.
Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна помітка у справі.
3.15. Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, щодо якої її винесено у виконавчий комітет районної ради або до суду.
Скарга на постанову подається в адміністративну комісію, яка винесла постанову, якщо інше не встановлено законодавством.
На постанову адміністративної комісії може бути внесене подання прокурором.
3.16. У разі надходження скарги або подання прокурора на постанову, адміністративна комісія протягом трьох діб надсилає скаргу разом зі справою в орган, куди оскаржується постанова.
3.17. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови про накладання адміністративного стягнення у вигляді попередження, а також принесення прокурором протесту, зупиняє виконання постанови до розгляду скарги або протесту.
3.18. Постанова адміністративної комісії про накладання адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, службовими особами і громадянами.
3.19. Постанова адміністративної комісії про накладання адміністративного стягнення надається порушнику відповідно до правил, установлених Кодексом України про адміністративні правопорушення.
3.20. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адміністративної комісії робить на постанові відповідну відмітку.

 

Заступник голови районної ради
з питань діяльності виконавчих
органів ради В.А.Кондратов