Меню сайту

Правила етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Дніпровської районної у м. Херсоні ради

Розпорядження голови районної ради "Про затвердження Загальних правил етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів Дніпровської районної у м. Херсоні ради"

І Загальні відомості

Загальні правила є узагальненням стандартів етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Дніпровської районної у м. Херсоні ради, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх посадових обов’язків.

Загальні правила ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, у сфері запобігання корупції і спрямовані на зміцнення авторитету служби в органах місцевого самоврядування, репутації посадових осіб місцевого самоврядування, а також на забезпечення інформування громадян про норми поведінки посадових осіб місцевого самоврядування стосовно них.

При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування особа ознайомлюється з Загальними правилами етичної поведінки. Відмітка про ознайомлення додається до особової справи  посадової особи місцевого самоврядування.

Визначення термінів

Основною метою діяльності посадових осіб місцевого самоврядування є служіння народу України та територіальній громаді, охорона та сприяння реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина.

Поведінка посадових осіб місцевого самоврядування має забезпечувати довіру суспільства до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Етична поведінка посадових осіб місцевого самоврядування ґрунтується на принципах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, визначених Законами України  “Про державну службу” і “Про службу в органах місцевого самоврядування”, а також загальних вимогах до поведінки цих осіб, визначених Законом України “Про запобігання корупції”.

Керівники структурних підрозділів виконавчих органів районної ради  у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення Загальних правил етичної поведінки в межах своєї компетенції відповідно до законодавства зобов’язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

II. Загальні обов’язки посадової особи місцевого самоврядування

 

2.1. Посадова особа місцевого самоврядування при виконанні посадових обов’язків повинна діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2.2. Акти органу місцевого самоврядування, прийняті або видані у межах своїх повноважень, є обов’язковими для виконання всіма посадовими особами місцевого самоврядування.

2.3. Посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана своєчасно і точно виконувати рішення виконавчого комітету органу місцевого самоврядування, розпорядження, доручення голови районної ради та  керівників структурних підрозділів виконавчих органів районної ради надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією  та законами України.

2.4. Під час виконання своїх обов’язків посадова особа зобов’язана неухильно дотримуватись загальновизначених етичних норм поведінки, бути доброзичливою та ввічливою, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до правомірних дій та вимог.

2.5. Посадова особа повинна запобігати виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

2.6. Посадова особа зобов’язана виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських і релігійних організацій.

2.7. Посадова особа повинна постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний та культурний рівень, удосконалювати організацію службової діяльності.

2.8. Посадова особа має дбати про авторитет служби в органах місцевого самоврядування, а також про позитивну репутацію державних органів та органів місцевого самоврядування, що включає дотримання правил етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості роботи, встановленого внутрішнього трудового розпорядку.

2.9. Посадова особа місцевого самоврядування має шанувати народні звичаї і національні традиції. З повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінації державної мови.

2.10. Одяг посадової особи місцевого самоврядування повинен бути офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.

2.11. Посадова особа місцевого самоврядування повинна поважати приватне життя інших осіб.

 

III. Використання службового становища 

3.1. Посадова особа місцевого самоврядування повинна використовувати своє службове становище виключно для виконання своїх посадових обов’язків і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законами України.

3.2. Посадовій особі місцевого самоврядування заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями.

3.3. Посадовій особі місцевого самоврядування забороняється використовувати свої повноваження або своє службове становище в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

IV. Використання ресурсів держави та територіальної громади 

4.1. Посадова особа місцевого самоврядування має право використовувати ресурси держави чи територіальної громади (рухоме та нерухоме майно, кошти, службова інформація, технології, інтелектуальна власність, робочий час, репутація тощо) тільки в межах посадових обов’язків та доручень керівництва, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законами України.

4.2. При виконанні своїх посадових обов’язків посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана раціонально і дбайливо використовувати державну і комунальну власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи надмірних і непотрібних витрат, а також не допускати зловживань та використання державного чи комунального майна або коштів у приватних інтересах.

4.3. Робочий час посадової особи місцевого самоврядування має використовуватись для виконання своїх посадових обов’язків.

4.4. Посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана використовувати надані їй ресурси таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу чи здоров’ю людей.

4.5. Під час виконання функцій держави або місцевого самоврядування посадова особа зобов’язана діяти відповідно в державних інтересах чи інтересах територіальної громади.

4.6. Посадова особа місцевого самоврядування не повинна допускати, у тому числі поза службою в органах місцевого самоврядування, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави або місцевого самоврядування чи негативно вплинути на репутацію посадової особи місцевого самоврядування.

V. Використання інформації 

5.1. Посадовій особі місцевого самоврядування забороняється розголошувати персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено Законами України “Про державну таємницю”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних” та “Про доступ до публічної інформації”, що стала їй відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

5.2. Якщо посадовій особі місцевого самоврядування стало відомо про загрозу чи факти неправомірного поширення інформації з обмеженим доступом вона повинна негайно повідомити про це безпосереднього керівника.

VI. Обмін інформацією 

6.1. Посадовій особі місцевого самоврядування забороняється обмежувати доступ до публічної інформації, крім випадків, встановлених Законом України  Про доступ до публічної інформації.

6.2. При спілкуванні під час виконання посадових обов’язків посадова особа повинна дотримуватися таких правил:

1) надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують;

2) своєчасно надавати відповідно до законодавства іншим державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання ними посадових обов’язків;

3) викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та послідовно для однозначного їх сприйняття.

6.3. Посадова особа місцевого самоврядування повинна дотримуватися встановленого протоколу у відносинах з представниками органів влади іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних установ.